โครงการ SSRUIC IATA Autherized Training Center (Bangkok ,Thailand)

บริษัท กรุงเทพบริการการบิน จำกัด
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตร
Global Distribution Systems Fares and Ticketing Course – AMADEUS