ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

:สนามบินสมุย

 • ช่างงานซ่อมบำรุงทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด (Airfield) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  -เพศชาย อายุระหว่าง 21 – 40 ปี

  -เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  วุฒิการศึกษา

  -วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือสูงกว่า

  -มีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

  -มีความสามารถในขับขี่ยานพาหนะเป็นอย่างดีมีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและใบอนุญาตนั้นยังไม่หมดอายุ

  -พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ตามประเภทของยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลหนักที่ตนเองมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนอย่างถูกต้องที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกโดยใบอนุญาตนั้นต้องมีอายุตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

  -เป็นผู้ที่ผ่านการตรวจสอบประวัติบุคคลตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย แห่งชาติ และไม่เคยได้รับโทษจำคุก

  -เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสังคมรังเกียจ ไม่มีประวัติติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง

  -มีบุคลิกดี ผ่านการทดสอบ และความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนการปฏิบัติงาน


  หน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตในการดำเนินงานเฉพาะงาน

  -ดำเนินการปรับปรุง และซ่อมบำรุงพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยาน คูน้ำข้างทางวิ่ง ถนนภายในสนามบิน ลานจอดรถยนต์ และป้ายสัญลักษณ์จราจร ของสนามบิน ตามแผนงานปรับปรุงที่กำหนดไว้ หรือตามการร้องขอใหม่

  -รับแจ้งข้อมูลการซ่อม ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยาน คูน้ำข้างทางวิ่ง ถนนภายในสนามบิน ลานจอดรถยนต์ และป้ายสัญลักษณ์จราจร รวมถึงบริเวณอาคารปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสนามบิน และแจ้งซ่อมระบบ/อุปกรณ์/เครื่องมือที่เกี่ยวข้องที่ชำรุดเสียหาย เพื่อดำเนินการซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบดังกล่าวให้ ใช้งานได้ตามปกติตลอดเวลาการเปิดให้บริการสนามบิน

  -ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเชิงแก้ไข(CM) และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM)ให้กับพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยาน คูน้ำข้างทางวิ่ง ถนนภายในสนามบิน ลานจอดรถยนต์ และป้ายสัญลักษณ์จราจร รวมถึงบริเวณอาคารปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสนามบิน ให้ใช้งานได้ตามปกติ และเป็นไปตามรอบเวลาที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานงานหรือมาตรฐานระบบ

  -ดูแล บำรุงรักษา พื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยานให้อยู่ในสภาพที่มี ความเหมาะสม และมีความปลอดภัย ต่อการขึ้นลงของอากาศยานตามมาตรฐานที่กำหนดควบคุมดูแล และบำรุงรักษาเบื้องต้นแก่เครื่องมือเครื่องจักรกลที่ใช้งานประจำวันให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และ พร้อมใช้งานตลอดเวลา

  -ดำเนินการตรวจสอบ และจัดเตรียมอะไหล่สำรอง วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็นต่อการบำรุงรักษาพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยาน คูน้ำข้างทางวิ่ง ถนนภายในสนามบิน ลานจอดรถยนต์ และป้ายสัญลักษณ์จราจร รวมถึงบริเวณอาคารปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสนามบิน เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมบำรุงของแผนกเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสนามบิน ดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

  -จัดเก็บข้อมูล การปฏิบัติงานซ่อมบำรุง และการแก้ไขปัญหา รวมถึงการจัดทำเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานที่แล้วเสร็จ และยังไม่แล้วเสร็จประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน รายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของสนามบินทราบตามระบบ รูปแบบ และช่องทางที่กำหนดไว้ร่วมกัน

  -สนับสนุนข้อมูลในการจัดทำคู่มือ และรายละเอียดการปฏิบัติงาน ข้อกำหนดของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการซ่อมบำรุงพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยาน คูน้ำข้าง ถนนภายในสนามบิน ลานจอดรถยนต์ และป้ายสัญลักษณ์จราจร เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับทำงานบนระบบ ISO ของสนามบิน

  และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของพนักงานสนามบิน และเผยแพร่ทั่วไป

  -ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


  เวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. (ไม่มีกะ) • ช่างงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เปิดรับจำนวน 1 อัตรา


  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  -เพศชาย อายุระหว่าง 25 – 40 ปี

  -เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  -วุฒิการศึกษา

  -ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่ใกล้เคียงโดยได้รับการพิจารณาผ่านผู้ว่าจ้าง

  -มีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี

  -ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ)

  -มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

  -มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถเข้ากับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

  -เป็นผู้ที่ผ่านการตรวจสอบประวัติบุคคลตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และไม่เคยได้รับโทษจำคุก

  -เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสังคมรังเกียจ ไม่มีประวัติติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง

  -มีบุคลิกดี ผ่านการทดสอบ และความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนการปฏิบัติงาน

  -มีความสามารถในขับขี่ยานพาหนะเป็นอย่างดีมีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ว่าด้วยการขนส่งทางบกและใบอนุญาตนั้นยังไม่หมดอายุ


  หน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตในการดำเนินงานเฉพาะงาน

  -ดำเนินการติดตั้ง วางระบบ และปรับปรุง ระบบไฟฟ้าสนามบิน ไฟส่องสว่างลานจอดอากาศยาน ไฟส่องสว่างแนวกำแพงถนนตรวจการ ระบบไฟฟ้า-แสงสว่างอาคาร ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการผู้โดยสาร และสายการบิน ในอาคารปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสนามบิน ตามแผนงานปรับปรุงที่กำหนดไว้หรือตามการร้องขอใหม่

  -รับแจ้งข้อมูลการซ่อม ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับระบบไฟฟ้าสนามบิน ไฟส่องสว่างลานจอดอากาศยานไฟส่องสว่างแนวกำแพงถนนตรวจการ ระบบไฟฟ้า-แสงสว่างอาคาร ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการผู้โดยสาร และสายการบิน ในอาคารปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสนามบิน และแจ้งซ่อม อุปกรณ์/เครื่องมือที่เกี่ยวข้องหากชำรุดเสียหาย ทำการจัดเตรียม อะไหล่สำรอง เพื่อดำเนินการซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบดังกล่าวให้ใช้งานได้ตามปกติตลอดเวลาการเปิดให้บริการสนามบิน

  -ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเชิงแก้ไข(CM) และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM) ให้กับระบบไฟฟ้าสนามบิน ไฟส่องสว่างลานจอดอากาศยาน ไฟส่องสว่างแนวกำแพงถนนตรวจการ ระบบไฟฟ้า-แสงสว่างอาคาร ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการผู้โดยสาร และสายการบิน ในอาคารปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสนามบินให้ใช้งานได้ตามปกติ และเป็นไปตามรอบเวลาที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานงาน หรือมาตรฐานระบบหรือที่กำหนดไว้ตามคู่มือหรือที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป

  -ดำเนินการตรวจสอบ และจัดเตรียมบุคลากรจัดเตรียมข้อมูล,จัดเก็บอะไหล่สำรอง วัสดุ สิ้นเปลือง อุปกรณ์ เครื่องมือของผู้ว่าจ้างที่จำเป็นต่อการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบิน ไฟส่องสว่างลานจอดอากาศยาน ไฟส่องสว่างแนวกำแพงถนนตรวจการ ระบบไฟฟ้า-แสงสว่างอาคาร ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการผู้โดยสาร และสายการบิน ในอาคารปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสนามบิน เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมบำรุงของแผนกเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสนามบินดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

  -จัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูล การแจ้งซ่อม การจดบันทึกหน่วยการใช้ไฟฟ้า ประวัติเครื่องมือเครื่องจักร การปฏิบัติงานซ่อมบำรุง และการแก้ไขปัญหารวมถึงการจัดทำเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานที่แล้วเสร็จ และยังไม่แล้วเสร็จประจำวันประจำเดือน รายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของสนามบินทราบตามระบบ รูปแบบและช่องทางที่กำหนดไว้ร่วมกัน

  -สนับสนุนข้อมูลในการจัดทำคู่มือ และรายละเอียดการปฏิบัติงาน ข้อกำหนดของอุปกรณ์

  เครื่องมือ เครื่องใช้ ระบบไฟฟ้าสนามบิน ไฟส่องสว่างลานจอดอากาศยาน ไฟส่องสว่างแนวกำแพงถนนตรวจการ ระบบไฟฟ้า-แสงสว่างอาคาร ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการผู้โดยสาร และสายการบิน ในอาคารปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสนามบิน เพื่อเป็นข้อมูลที่งานบนระบบ ISO ของสนามบินและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของพนักงานสนามบิน และเผยแพร่ทั่วไป

  -ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานไฟฟ้าที่ตนมีความรับผิดชอบแก่

  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานสนามบินหรือ

  โครงการต่าง ๆ ของสนามบินในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

  -สนับสนุนงานระบบสายพาน

  ลำเลียงสัมภาระ เครื่องชั่ง ตลอดจนระบบสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการผู้โดยสาร และสายการบิน

  -สนับสนุนงานกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกของสนามบิน

  -ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  เวลาปฏิบัติงาน (มี 3 กะ)

  ตั้งแต่ 05.00 – 14.00 น.

  08.00 - 17.00 น.

  14.00 – 23.00 น

  ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ต้องการ

  -ความรู้ความสามารถที่จำเป็น

  -การซ่อมติดตั้งวางระบบไฟฟ้า ตรวจสอบ ระบบไฟฟ้าอาคาร

  -การซ่อมติดตั้งระบบ เครื่องปรับอากาศ

  -การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

  -ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ)

  -มีความรู้ในการปฏิบัติงานในเขตปฏิบัติการบินคู่มือสนามบิน(Aerodrome Manual-Samui Airport) อีกทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องในคู่มือ

  -ความปลอดภัยทางการบิน และ/หรือสนามบิน

  -การรักษาความปลอดภัยทางการบิน และ/หรือสนามบิน

  ทักษะที่จำเป็นในงาน

  -การใช้คอมพิวเตอร์

  -การคำนวณ

  -การจัดการข้อมูล

  -อ่านแบบไฟฟ้า

  -การใช้ และการดูแลรักษา/เครื่องมือ/อุปกรณ์ เบื้องต้น • ช่างงานก่อสร้าง เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่

  -เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุระหว่าง 25 – 50 ปี

  -เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  -วุฒิการศึกษา

  -ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

  -ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา และมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

  -มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถเข้ากับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

  -เป็นผู้ที่ผ่านการตรวจสอบประวัติบุคคลตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

  และไม่เคยได้รับโทษจำคุก

  -เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสังคมรังเกียจ ไม่มีประวัติติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง

  -มีบุคลิกดี ผ่านการทดสอบ และความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนการปฏิบัติงาน


  หน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตในการดำเนินงานเฉพาะงาน

  -ปฏิบัติงานขั้นต้นในการสร้าง ซ่อม และประกอบโครงสร้างอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ทำด้วยไม้เหล็กหรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แทนไม้ทั้งภายใน และภายนอก เช่น การก่อสร้างอาคารทำโครงสร้าง และการมุงวัสดุหลังคา รั้วโดยรอบสนามบิน

  -ปฏิบัติงานขั้นต้นในการสร้าง ซ่อม และประกอบโครงสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปูน และคอนกรีต เหล็ก ก่ออิฐ ฉาบปูน ปูกระเบื้อง ซ่อมแซมอาคารภายในและภายนอกที่เกี่ยวกับปูนทั้งหมด เช่น อาคาร รั้วสนามบิน ทางระบายน้ำ เป็นต้น

  -ปฏิบัติงานขั้นต้นในการเตรียมพื้นผิว ผสม พ่นหรือทาสีน้ำยา สีรองพื้น รวมทั้งทาสีจริงลงบนวัสดุ และสิ่งของต่าง ๆ เช่น อาคาร อุปกรณ์การปฏิบัติงาน เพื่อให้การทาสีติดทน สวยงามและการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

  -ปฏิบัติงานขั้นต้น ภายใต้การกำกับดูแล เกี่ยวกับงานเชื่อม เช่น การเชื่อมประสาน การตัด โลหะด้วยแก๊ส/ไฟฟ้า และการซ่อมอุปกรณ์ อาคาร รั้วต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์

  -จัดล้อมพื้นที่ กั้นบริเวณก่อสร้างระหว่างดำเนินการ และทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

  -จัดเตรียม และดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง ไม่ติดขัด

  -ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


  เวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. (ไม่มีกะ) • ช่างงานซ่อมบำรุงระบบประปาและระบบสุขาภิบาล เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  -เพศชาย อายุระหว่าง 25 – 35 ปี

  -เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  -วุฒิการศึกษา

  -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

  -ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป โยธา ก่อสร้าง สุขาภิบาล และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

  -มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

  -มีความสามารถในขับขี่ยานพาหนะเป็นอย่างดี มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ทางบกและใบอนุญาตนั้นยังไม่หมดอายุ

  -เป็นผู้ที่ผ่านการตรวจสอบประวัติบุคคลตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และไม่เคยได้รับโทษจำคุก

  -เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสังคมรังเกียจ ไม่มีประวัติติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง

  -มีบุคลิกดี ผ่านการทดสอบ และความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนการปฏิบัติงาน


  หน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตในการดำเนินงานเฉพาะงาน

  -ดำเนินการติดตั้ง ปรับปรุง ระบบประปา ระบบการผลิตน้ำประปา ระบบสุขาภิบาล และอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกผู้โดยสารในอาคารปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสนามบิน ตามแผนงานปรับปรุงที่กำหนดไว้หรือตามการร้องขอใหม่

  -รับแจ้งข้อมูลการซ่อม ดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับระบบประปา ระบบการผลิตน้ำประปา ระบบสุขาภิบาล และอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกผู้โดยสารในอาคารปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสนามบิน และแจ้งการซ่อม จัดหาอะไหล่เพื่อดำเนินการซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบดังกล่าวให้ใช้งานได้ตามปกติตลอดเวลาการเปิดให้บริการสนามบิน

  -ดำเนินการซ่อม และบำรุงรักษาเชิงแก้ไข(CM) และ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM) ให้กับระบบประปา ระบบการผลิตน้ำประปา ระบบสุขาภิบาล และอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกผู้โดยสารในอาคารปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสนามบิน ให้ใช้งานได้ตามปกติ และเป็นไปตามรอบเวลาที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานงานหรือมาตรฐานระบบ อุปกรณ์ที่กำหนดไว้ตามคู่มือ หรือที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป

  -ดำเนินการตรวจสอบ และจัดเตรียมอะไหล่สำรอง วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นต่อการบำรุงรักษาระบบประปา ระบบการผลิตน้ำประปา ระบบสุขาภิบาล และอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกผู้โดยสารในอาคารปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสนามบิน เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมบำรุงของแผนกเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสนามบินดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

  -จัดเก็บข้อมูล การปฏิบัติงานซ่อมบำรุง และการแก้ไขปัญหารวมถึงการจัดทำเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานที่แล้วเสร็จ และยังไม่แล้วเสร็จประจำวัน ของสนามบินทราบตามระบบ รูปแบบ และช่องทางที่กำหนดไว้ร่วมกัน

  -สนับสนุนข้อมูลในการจัดทำคู่มือและรายละเอียดการปฏิบัติงาน ข้อกำหนดของอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ระบบประปา ระบบการผลิตน้ำประปา ระบบสุขาภิบาล และอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกผู้โดยสารในอาคารปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสนามบิน เพื่อเป็นข้อมูลงานบนระบบ ISO ของสนามบิน เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของพนักงานสนามบิน และเผยแพร่ทั่วไป

  -ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานระบบประปา ระบบการผลิตน้ำประปา ระบบสุขาภิบาล และอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกผู้โดยสารในอาคารปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสนามบิน ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานสนามบิน หรือโครงการต่าง ๆ ของสนามบินในภาพรวมให้บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

  -ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  เวลาปฏิบัติงาน (มี 3 กะ)

  ตั้งแต่ 05.00 – 14.00 น.

  08.00 - 17.00 น.

  14.00 – 23.00 น

  ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ต้องการ

  ความรู้ความสามารถที่จำเป็น

  - การผลิตน้ำประปา การซ่อม ติดตั้ง ตรวจสอบ ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล และระบบสุขภัณฑ์

  - การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

  - ความปลอดภัยทางการบินและ/หรือสนามบิน

  - การรักษาความปลอดภัยทางการบินและ/หรือสนามบิน

  ทักษะที่จำเป็นในงาน

  - การใช้คอมพิวเตอร์

  - การคำนวณ

  - การจัดการข้อมูล • ช่างงานซ่อมบำรุงทั่วไป เปิดรับจำนวน 1 อัตรา


  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  -เพศชาย อายุระหว่าง 25 – 60 ปี (อนุโลมอายุเกินกำหนดได้เฉพาะพนักงานที่บรรจุ

  เป็นพนักงานประจำของบริษัทผู้รับจ้างก่อนวันที่ 1 ก.ค. 63 เท่านั้น)

  -สำหรับเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  วุฒิการศึกษา

  -ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาหรือสูงกว่า

  -มีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี

  -สำหรับคุณสมบัติที่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา ไม่นับรวมพนักงานที่เข้า ปฏิบัติงานก่อน ปี 2563

  -มีความสามารถในขับขี่ยานพาหนะเป็นอย่างดีมีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและใบอนุญาตนั้นยังไม่หมดอายุ

  -มีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถเข้ากับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

  -เป็นผู้ที่ผ่านการตรวจสอบประวัติบุคคลตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติและไม่เคยได้รับโทษจำคุก

  -เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสังคมรังเกียจ ไม่มีประวัติติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง

  -มีบุคลิกดี ผ่านการทดสอบและความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนการปฏิบัติงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตในการดำเนินงานเฉพาะงาน

  -ปฏิบัติงานขั้นต้นในการสร้าง ซ่อม และประกอบเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งก่อสร้างประเภท เคลื่อนย้ายได้ต่าง ๆ ที่ทำด้วยไม้หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้ทดแทนไม้

  -ปฏิบัติงานในการจัดเตรียมความพร้อมสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายใน อาคารผู้โดยสารของสนามบิน เพื่อให้การบริการผู้โดยสารของสนามบินเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสนามบิน

  -ดำเนินการตรวจสอบและจัดเตรียมอะไหล่สำรอง วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็นต่อการบำรุงรักษาทรัพย์สินของสนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานซ่อมบารุงของแผนกเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสนามบิน ดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

  -จัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงและการแก้ไขปัญหา รวมถึงการจัดทำเป็นรายงานผล การปฏิบัติงานที่แล้วเสร็จและยังไม่แล้วเสร็จประจำวัน ประจำสัปดาห์ประจำเดือน รายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของสนามบินทราบตามระบบ รูปแบบและช่องทางที่กำหนดไว้ร่วมกัน

  -สนับสนุนข้อมูลในการจัดทำคู่มือและรายละเอียดการปฏิบัติงาน ข้อกำหนดของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ของงานที่รับผิดชอบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลทำงานบนระบบ ISO ของสนามบินและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของพนักงานสนามบินและเผยแพร่ทั่วไป

  -ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


  เวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. (ไม่มีกะ) • ช่างงานซ่อมบำรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสื่อสาร เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  งานซ่อมบำรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสื่อสาร

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  -เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุระหว่าง 21 – 45 ปี

  -เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  -วุฒิการศึกษา

  -ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ ไฟฟ้า โทรคมนาคม หรือสาขาที่ใกล้เคียงโดยได้รับการพิจารณาผ่านผู้ว่าจ้าง

  -มีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี

  -มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

  -เป็นผู้ที่ผ่านการตรวจสอบประวัติบุคคลตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติและไม่เคยได้รับโทษจำคุก

  -เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสังคมรังเกียจ ไม่มีประวัติติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง

  -มีบุคลิกดี ผ่านการทดสอบและความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนการปฏิบัติงาน


  หน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตในการดำเนินงานเฉพาะงาน

  -ดำเนินการติดตั้ง วางระบบ และปรับปรุง อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ และเครื่องมือรักษาความปลอดภัย เครื่อง X-RAY เครื่องตรวจสารระเบิด เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน เครื่องตรวจจับโลหะชนิดมือถือ ระบบเสียงตามสาย(เสียงประกาศ) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบควบคุมทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสายพานลำเลียงสัมภาระ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการผู้โดยสารและสายการบิน ในอาคารปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสนามบิน ตามแผนงานปรับปรุงที่กำหนดไว้หรือตามการร้องขอใหม่

  -รับแจ้งข้อมูลการซ่อม ดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์และไฟฟ้า ระบบเครื่องมือรักษาความปลอดภัย เครื่อง X-RAY เครื่องตรวจสารระเบิด เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน เครื่องตรวจจับโลหะชนิดมือถือ ระบบเสียงตามสาย(เสียงประกาศ) ระบบสื่อสาร ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบควบคุมทางไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสายพานลำเลียงสัมภาระ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ ให้บริการผู้โดยสารและสายการบิน และแจ้งซ่อมระบบ/อุปกรณ์/เครื่องมือที่เกี่ยวข้องชำรุดเสียหาย ทำการจัดหาอะไหล่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบดังกล่าวให้ใช้งานได้ตามปกติตลอดเวลาการเปิดให้บริการ สนามบิน

  -ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเชิงแก้ไข และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ให้กับอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์และไฟฟ้า ระบบเครื่องมือรักษาความปลอดภัย เครื่อง X-RAY เครื่องตรวจสารระเบิด เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน เครื่องตรวจจับโลหะชนิดมือถือ ระบบเสียงตามสาย(เสียงประกาศ) ระบบสื่อสาร ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบควบคุมทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสายพานลำเลียงสัมภาระ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการผู้โดยสารและสายการบินที่เกี่ยวเนื่อง ให้ใช้งานได้ตามปกติและเป็นไปตามรอบเวลาที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานงาน หรือมาตรฐานระบบหรือที่กำหนดไว้ตามคู่มือหรือที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป

  -ดำเนินการตรวจสอบ และจัดเตรียมอะไหล่สำรอง วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นต่อการบำรุงรักษาอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์และไฟฟ้า ระบบเครื่องมือรักษาความปลอดภัย เครื่อง X-RAY เครื่องตรวจสารระเบิด เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน เครื่องตรวจจับโลหะชนิดมือถือ ระบบเสียงตามสาย(เสียงประกาศ) ระบบสื่อสาร ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบควบคุมทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสายพานลำเลียงสัมภาระ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการผู้โดยสารและสายการบิน เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมบำรุงของแผนกเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และ สนามบินดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

  -จัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูล การแจ้งซ่อม การปฏิบัติงานซ่อมบำรุงและการแก้ไขปัญหา รวมถึงการจัดทำเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานที่แล้วเสร็จ และยังไม่แล้วเสร็จประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน รายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ของสนามบินทราบตามระบบ รูปแบบและช่องทางที่กำหนดไว้ร่วมกัน

  -สนับสนุนข้อมูลในการจัดทำคู่มือและรายละเอียดการปฏิบัติงาน ข้อกำหนดของอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์และไฟฟ้า ระบบเครื่องมือรักษาความปลอดภัยเครื่อง X-RAY เครื่องตรวจสารระเบิด เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน เครื่องตรวจจับโลหะชนิดมือถือ ระบบเสียงตามสาย(เสียงประกาศ)ระบบสื่อสาร ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบสายพานลำเลียงสัมภาระ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการผู้โดยสารและสายการบิน เพื่อเป็นข้อมูลที่งานบนระบบ ISO ของสนามบิน และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของพนักงานสนามบิน และเผยแพร่ทั่วไป

  -ให้คำแนะนำ สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหาและให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานที่ตนมีความรับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานสนามบินหรือโครงการต่าง ๆ ของสนามบินในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

  -ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


  เวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. (ไม่มีกะ)

  ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ต้องการ

  ความรู้ความสามารถที่จำเป็น

  - การใช้เครื่องมือช่างด้านอิเล็กทรอนิกส์/ระบบไฟฟ้า/ระบบสื่อสาร

  - การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

  - การทดสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร

  - ความปลอดภัยทางการบินและ/หรือสนามบิน

  - การรักษาความปลอดภัยทางการบินและ/หรือสนามบิน

  ทักษะที่จำเป็นในงาน

  - การใช้คอมพิวเตอร์

  - การคำนวณ

  - การจัดการข้อมูล

  - อ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า

  - การดูแลรักษายานพาหนะ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ เบื้องต้น • งานสวนและภูมิทัศน์ เปิดรับจำนวน 1 อัตรา


  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  -เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุระหว่าง 20-45 ปี (อนุโลมอายุเกินกำหนดได้แต่ต้องมีอายุไม่เกิน

  60 ปี) เฉพาะพนักงานที่บรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัทผู้รับจ้างก่อนวันที่ 1 ก.ค. 2563)

  -เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  -วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  -มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถเข้ากับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

  -มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ สุจริต

  -มีบุคลิกดี และผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนการปฏิบัติงาน

  หน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตเฉพาะงาน

  -ปฏิบัติงานในการปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ ขยายพันธุ์ไม้ตกแต่งดูแลรักษา

  สวนและสนามหญ้าโดยรอบบริเวณอาคารสิ่งปลูกสร้างของสนามบินและหน่วยงานต่างๆเพื่อให้สนามบินมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

  -ดูแล บำรุง รักษาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ โดยการให้ปุ๋ยตามปริมาณที่กำหนดและยาป้องกันโรคและ

  แมลงตามแนวทางที่กำหนดเพื่อให้ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับเติบโตได้ดี

  -จัดตกแต่งและประดับอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานโดยใช้กระถางต้นไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับเพื่อให้สถานที่มีความสวยงาม

  -รดน้ำ พรวนดินใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับเติบโตและให้ดอกที่สวยงามเพื่อนำไปใช้ในการจัดตกแต่งและประดับอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานรวมถึงขยายพันธุ์ไม้ตามความเเหมาะสม

  -ทำการดูแลเก็บรักษาทำความสะอาด บำรุงรักษาซ่อมแซม เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ

  ปฏิบัติงานดูแลสวนเพื่อให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานตลอดเวลาและส่งเสริมภาพลักษณ์ของสนามบินรวมถึงดูแลรักษาเรือนเพาะชำ

  -สำรวจเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองในงานที่สำคัญ ให้มีความพร้อมเพียงพอต่อการ

  ใช้งานเสมอและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในความรับผิดชอบทันทีที่พบว่ามีความเสียหายหรือมีโอกาสเกิดความเสียหายเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมโดยทันที

  -เสนอแนะรูปแบบแนวทางวิธีการเกี่ยวกับต้นไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับที่เหมาะสมกับอาคารสถานที่

  และสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงาน ให้หัวหน้างานเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

  -ดำเนินการในการป้องกันสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์มีพิษต่างๆ จากพื้นที่สวนหรือพื้นที่สีเขียวโดยรอบ

  อาคารเข้าสู่ภายในอาคาร

  -ดำเนินการทำความสะอาดบ่อน้ำหน้าอาคาร ไม่ให้มีปลา หอย และอื่นๆ ที่เป็นอาหารสัตว์ตามหลักการบริหารจัดการสัตว์อันตราย

  -ดำเนินการทำความสะอาด ท่อระบายน้ำรอบอาคาร เฉพาะบริเวณอาคารผู้โดยสารและพื้นที่โดยรอบ

  อาคาร

  -ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  การจัดพนักงานของผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน

  เวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. • งานบริการเก็บรถเข็นสัมภาระ เปิดรับจำนวน 1 อัตรา


  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  -เพศชาย อายุระหว่าง 20 – 45 ปี ความสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป (อนุโลมอายุเกินกำหนดได้ เฉพาะพนักงานที่บรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัทผู้รับจ้างก่อนวันที่ 1 ก.ค. 2565)

  -วุฒิการศึกษาได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  -มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถเข้ากับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

  -ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  -มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ สุจริต

  -ผ่านการตรวจสอบประวัติบุคคลตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติและไม่เคยได้รับ โทษจำคุก

  -มีบุคลิกดี ผ่านการทดสอบและความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนการปฏิบัติงาน


  หน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตเฉพาะงาน

  -ปฏิบัติงานในการจัดเก็บรถเข็นสัมภาระที่ผู้โดยสารหมดภารกิจในการใช้งานแล้ว นำไปจอดไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อรวบรวมกลับมาไว้ยังจุดบริการรถเข็นสัมภาระ เพื่อให้มีบริการผู้โดยสารในทุกจุดอย่างพอเพียงตลอดเวลา

  -ปฏิบัติงานดูแล ทำความสะอาดรถเข็นสัมภาระและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กน้อย เพื่อให้การบริการผู้โดยสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และส่งเสริมภาพลักษณ์ของสนามบิน

  -ทำการตรวจสอบจำนวนรถเข็นสัมภาระทุกวันเมื่อจัดเก็บเข้าจุดให้บริการหลังจากหมดเที่ยวบิน เพื่อสอบทวนให้มีจำนวนครบถ้วนกับรถเข็นสัมภาระที่สนามบินมอบหมายให้รับผิดชอบดูแล

  -รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์แนวโน้มความเพียงพอของรถเข็นสัมภาระในการให้บริการผู้โดยสาร โดย รายงานผู้ควบคุมงานเพื่อทราบผ่านช่องทางต่างๆ หากพบว่าจำนวนรถเข็นสัมภาระที่สนามบินมีอยู่อาจไม่เพียงพอต่อการให้บริการเพื่อสนามบินจะได้พิจารณาข้อมูลและความจำเป็นเพื่อการจัดทำงบประมาณจัดซื้อรถเข็นสัมภาระเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อไป

  -แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายของรถเข็นสัมภาระที่อยู่ในความรับผิดชอบทันทีที่พบว่ามีความเสียหาย ความเสียหายหรือมีโอกาสเกิดความเสียหาย เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมโดยทันที

  -อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับเหมา ในกรณีที่สนามบินอนุญาตให้บริษัทภายนอกสัมปทานการติดป้าย โฆษณาบนรถเข็นสัมภาระหรือนำป้ายโฆษณาออกเมื่อหมดอายุสัญญาการให้สัมปทาน

  -ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  การจัดพนักงานของผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน

  -ปฏิบัติงานเป็นกะการทำงานตั้งแต่เวลา 07.00 – 22.30 น. หรือตามเวลาเปิด - ปิดสนามบินเพื่อครอบคลุมเวลาที่สนามบินเปิดให้บริการ • งานบริการขนย้ายขยะ เปิดรับจำนวน 1 อัตรา


  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  -เพศชาย อายุระหว่าง 21 – 45 ปี
  -ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  วุฒิการศึกษา
  -ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา หรือสูงกว่า
  -มีความสามารถในขับขี่ยานพาหนะเป็นอย่างดีมีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และใบอนุญาตนั้นยังไม่หมดอายุ
  -มีบุคลิกดี ผ่านการทดสอบสัมภาษณ์และความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนการปฏิบัติงาน

  หน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตในการดำเนินงานเฉพาะงาน
  -ปฏิบัติงานขั้นต้นในการเก็บ ขนย้ายขยะ และของเสียของสนามบิน
  -ปฏิบัติงานในการจัดเตรียมความพร้อมอาคาร สถานที่ และดูแลจัดวางสิ่งอำนวยความ สะดวกต่างๆ ภายในอาคารพักขยะทั้งด้านนอกและด้านในสนามบินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสนามบิน
  -ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเสีย จัดเตรียมพื้นที่ และจัดการเคลื่อนย้ายขยะ ตามจุดพักขยะชั่วคราวที่กำหนดไว้ภายในสนามบินออกไปไว้ยังพื้นที่พักขยะภายนอกสนามบิน โดยควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานสุขลักษณะที่ถูกต้อง
  -จัดเก็บ บันทึกข้อมูล การปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหา สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข รวมถึงการจัดทำเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานที่แล้วเสร็จและยังไม่แล้วเสร็จประจำวัน ประจำเดือน รายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของสนามบินทราบตามระบบ รูปแบบและช่องทางที่กำหนดไว้ร่วมกัน
  -สนับสนุนข้อมูลในการจัดทำทำคู่มือและรายละเอียดการปฏิบัติงาน ข้อกำหนดของอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ของงานที่รับผิดชอบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลทำงานบนระบบ ISO ของ สนามบินและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของพนักงานสนามบินและเผยแพร่ทั่วไป
  -ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  การจัดการพนักงานของผู้รับจ้างเพื่อเข้าปฏิบัติงาน
  -การปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้างจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงาน 7 วันต่อสัปดาห์ ตามรูปแบบช่วงเวลา ดังนี้
  -ปฏิบัติงานเป็นกะการทำงาน ระหว่างเวลา 05.00 –14.00 น. และเวลา 14.00 – 23.00 น. หรือตามเวลาเปิด-ปิด ของ สนามบิน จำนวน 2 คน
สามารถนำส่งเอกสารมาที่  Email. HR@base.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-277-5336-8